Старши профил на проекта: Използване на местообитанията на Orcas в Калифорнийския залив

Perfil del Proyecto: Uso del Habitat por Orcas en el Golfo de California
Старши проект Orcas
Снимка от Ашли Улрих

Ашли Улрих наскоро завърши Prescott College със степен бакалавър по екологични изследвания с морски акцент. Тя прекара голяма част от образованието си в Kino Bay Center, като взе класове като Морско опазване, Морска биология и Испанско интензивно и културно потапяне. За своя старши проект и последен семестър тя избра да се върне в Центъра, за да проучи използването на местообитанията на Оркас в Калифорнийския залив с постоянен изследовател на морски бозайници Ектор Перес. Зададохме й няколко въпроса за опита й в завършването на нейния старши проект в Центъра.

Защо избрахте да изучавате Orcas в Персийския залив?
Израснах в Сиатъл, където постоянно живеещото население на Орка оказа голямо влияние върху мечтите ми да стана морски биолог. Въпреки това през цялото си детство никога не бях виждал такъв в реалния живот. През времето си в центъра на Kino Bay имах две невероятни гледки, които ме вдъхновиха да уча орка като кулминацията на моята степен.

Какво интересувахте за ученето?
Целта на моя проект беше да определя дали регионът на остров Мидриф е ценно местообитание за Orca и да определя използването на споменатото местообитание, независимо дали е за транзит, развъждане или ценни места за хранене. Този проект като цяло е само основата за още много години на предстоящи изследвания.

Какви умения практикувахте, докато завършихте проекта си?
Прецизно настроих моите фотографски умения, както и вземане на данни, докато сте на полето. По време на обработката на каталога със снимки е важно също да се правят сложни и подробни бележки относно всеки идентифициран индивид.

Как се надявате да интегрирате тези умения и опит в бъдещето си?
Надявам се да работя като морски изследовател в Сиатъл, Вашингтон, по-специално с фото идентификация на живеещото население в региона.

Ние сме развълнувани от Ашли, когато тя продължава да продължава работата по опазване в своята общност и се надяваме скоро да се върне да посети! Можете да разгледате плаката, който тя направи за проекта си по-долу.

ALT

ESPAÑOL

Ashley Ulrich recientemente se gradúo de Prescott College, obteniendo su grado de Licciatura en Ciencias y Estudios Ambientales con énfasis en la parte marina. Durante el estudio de su carrera paso gran parte en el Centro de Bahía Kino tomando clases como las de Conservación Marina, Biología Marina y Español intenzivivo e Inmersión Cultural. Para su proyecto final durante su último semestre de carrera, ella escogió regresar al Centro para estudiar el uso del hábitat de las orcas en el Golfo de California и изследовател Residente de mamíferos marinos Héctor Pérez. Le hicimos un par de preguntas sobre su iskuencia al concluir su proyecto final en el Centro.

¿Porque decidiste estudiar a las orcas en el Golfo de California?
Yo crecí en Seattle, en donde la población de orcas residentes tuvo una gran influencia en mis sueños de convertirme en bióloga marina. De cualquier manera, a través de mi niñez nunca había visto una en la vida real. Durante mi estancia en el Centro de Bahía de Kino estuve presente durante dos avistamientos increíbles que me inspiraron a estudiar orcas como la culminación de los estudios de mi carrera.

¿Qué te daba curiosidad aprender?
El objetivo de mi proyecto era determinar si la regionón de las Grandes Islas es un hábitat importante para las orcas y determar el uso de dicho hábitat, ya para para tránsito, reproducción o sitios importantes de alimentación. Като цяло, este proyecto es sólo la línea base que servirá de referencecia para muchos años de investigación.

¿Qué habilidades pusiste en práctica mientras completabas tu proyecto?
Afiné mis habilidades fotográficas y también tomé datos mientras estaba en el campo. Mientras се занимава с фотографии, там е много важно да се добавят подробности и да се уточняват, за да бъдат идентифицирани индивидуални данни.

¿Como esperas integrar estas izkušencias y habilidades en tu futuro?
Espero trabajar como investiador marino en Сиатъл, Вашингтон, especialmente en foto identificación de poblaciones residentes en la regionón.

Estamos muy emocionados por Ashley en como ella continúa con su interés en el trabajo de conservación en su comunidad ¡y esperamos que vuelva a visitarnos pronto! Puedes ver el póster que hizo sobre su proyecto al principio del articulo en español.