Prescott College Hlava IX

Zásady nediskriminace

Prescott College dodržuje všechny federální a státní zákony o občanských právech zakazující diskriminaci v soukromých vysokých školách.Prescott College nediskriminuje žádného zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, studenta nebo uchazeče o přijetí na základě rasy, náboženství, sluchu, osobního vzhledu, barvy, pohlaví, těhotenství, politické příslušnosti, zdroje příjmu, místa podnikání, bydliště, náboženství , vyznání, etnický původ, národní původ (včetně předků), státní občanství, tělesné nebo duševní postižení, věk, rodinný stav, rodinné povinnosti, sexuální orientace, pohlaví, genderová identita, genderové vyjádření, veterán nebo vojenské postavení (včetně speciálního veterána se zdravotním postižením, Vietnam - veterán nebo nedávno separovaný veterán), predisponující genetické vlastnosti, status oběti domácího násilí nebo jakoukoli jinou chráněnou kategorii podle platných místních, státních nebo federálních zákonů, včetně ochrany těch, kteří se staví proti diskriminaci nebo se účastní jakéhokoli procesu řešení problémů na akademické půdě nebo v rámci Equalu Komise pro pracovní příležitosti nebo jiné agentury pro lidská práva. Chcete-li zobrazit / stáhnout naši úplnou politiku a postupy podle hlavy IX klikněte zde.

Zásady diskriminačního obtěžování

Studenti, zaměstnanci, administrátoři a fakulty mají nárok na pracovní prostředí a vzdělávací prostředí bez diskriminačního obtěžování. Prescott CollegeÚčelem politiky obtěžování není omezovat nebo zakazovat vzdělávací obsah nebo diskuse uvnitř nebo vně třídy, které zahrnují německé, ale kontroverzní nebo citlivé předměty chráněné akademickou svobodou. Podívejte se prosím na Prescott College Zásady spravedlnosti v oblasti občanských práv a sexuálního / obtěžování na základě pohlaví, diskriminace a sexuálního zneužití.

Hlava IX Koordinátor

Společnost Prescott College Hlava IX Koordinátor dohlíží na dodržování všech aspektů těchto politik. Koordinátor odpovídá přímo předsedovi kolegia. Otázky týkající se těchto politik by měly být směrovány na koordinátora hlavy IX. Každý, kdo chce vypracovat zprávu týkající se těchto zásad, může tak učinit nahlášením obavy koordinátorovi hlavy IX kolegia:

Kristine Preziosi
Hlava IX Koordinátor
Kancelář studentských záležitostí
220 Grove Avenue
Prescott, Arizona 86301
(928) 350-2306
kpreziosi@prescott.edu

Kromě toho mohou anonymní zprávy vytvářet ohlašující strany a / nebo třetí strany, které používají online formulář pro hlášení. Upozorňujeme, že tyto anonymní zprávy mohou vyžadovat, aby instituce prošetřila.

Zásady pro přizpůsobení se zdravotním postižením

Prescott College je odhodlán plně dodržovat zákon 1990 o Američanech se zdravotním postižením (ADA a ADAAA) a oddíl 504 zákona o rehabilitaci 1973, který zakazuje diskriminaci kvalifikovaných osob se zdravotním postižením, jakož i další federální a státní zákony týkající se osob se zdravotním postižením . Podle ADA a jejích změn má osoba zdravotní postižení, pokud má tělesné nebo duševní postižení, které podstatně omezuje hlavní životní činnost. ADA také chrání jednotlivce, kteří mají záznam o zásadním omezení poškození nebo kteří jsou institucí považováni za zdravotně postižené, ať už jsou kvalifikovaní či nikoli. Podstatné poškození je takové, které významně omezuje nebo omezuje hlavní životní činnosti, jako je slyšení, vidění, mluvení, dýchání, provádění manuálních úkolů, chůze nebo péče o sebe.

Studenti se zdravotním postižením

Prescott College se zavazuje poskytovat kvalifikovaným studentům se zdravotním postižením přiměřené přizpůsobení a podporu potřebnou k zajištění rovného přístupu k akademickým programům a činnostem školy. Žádosti o ubytování se podávají prostřednictvím úřadu zdravotně postižených písemně:

Akademické služby, pomocné pomůcky a dočasná postižení.

Koordinátor ADA
Mari Longpre
telefon: 928-350-2259
e-mail: ubytování@prescott.edu