Opnames, terugbetalingen en Titel IV-fondsen

Panorama

Studenten die overwegen te stoppen of zich terug te trekken van school of van bepaalde cursussen worden sterk aangespoord om contact op te nemen met het kantoor voor financiële hulp om de mogelijke financiële gevolgen te bespreken en hun academisch adviseur te raadplegen voor inschrijvingsopties. Het niet volgen of voltooien van lessen en / of het intrekken of laten vallen van cursussen kan leiden tot een herberekening van de subsidiabiliteitsniveaus en een mogelijke teruggave van financiële hulp.

Op de pagina vindt u belangrijke informatie over:

 • Terugtrekken uit individuele cursussen
 • Terugtrekken uit Prescott College
 • Collegegeld en vergoedingen terugbetalingen
 • Teruggave van titel IV-fondsen in geval van intrekking
  • Titel IV-fondsen omvatten Direct gesubsidieerde / niet-gesubsidieerde lening, Direct Graduate PLUS lening, Direct PLUS lening, Federal Pell Grant en Federal Supplemental Educational Opportunity Grant (SEOG.
Belangrijke informatie

Studenten kunnen ervoor kiezen om zich terug te trekken uit een cursus of cursussen tegen de gepubliceerde door de student geïnitieerde intrekkingsdatum voor een bepaalde periode. Zie de Academische kalender voor specifieke datums voor elke termijn.

 • Er wordt geen restitutie verleend voor "ingetrokken" credits / cursussen.
 • Om zich terug te trekken uit een cursus, moeten studenten het Drop / Add / Intrekking-formulier invullen dat beschikbaar is via de Kantoor van de griffier of via myprescott.edu in "Records en registratieformulieren".
 • Als dit formulier voor neerzetten / toevoegen / intrekken door de registrar wordt ontvangen vóór de datum van neerzetten / toevoegen voor de cursus, wordt de student uit de cursus verwijderd en heeft hij recht op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling per universiteit restitutie beleid. Let op: teruggave of herberekening van financiële steun kan ook van toepassing zijn. Zie het gedeelte "Financiële hulp retouren" hieronder.
 • Als het drop / add / intrekkingsformulier door de registrar wordt ontvangen na de drop / add-deadline voor de sessie, maar vóór de door de student geïnitieerde intrekkingsdatum, ontvangt de student een cijfer "W". In dit geval is geen restitutie van het collegegeld van toepassing. Een terugkeer of herberekening van financiële hulp kan echter nog steeds vereist zijn (zie het gedeelte "Financiële hulpopbrengsten" hieronder)
 • Na de door de student geïnitieerde intrekkingsdatum ontvangen studenten hun verdiende cijfer per instructeur (credit / letter cijfer, geen credit of opname).
 • Het intrekken of administratief terugtrekken van een cursus kan van invloed zijn op de academische status.

Studenten die een pauze willen nemen van hun studie of verder willen gaan met educatieve of persoonlijke doelen buiten Prescott College kan een verlof aanvragen (LOA) of zich volledig terugtrekken uit het college. Studenten die een van beide wensen, moeten een schriftelijke, ondertekende kennisgeving (aanvraag voor verlof) of intrekking indienen bij het kantoor van de griffier en voldoen aan alle vereiste procedures die op het formulier worden vermeld. Aanvragen voor een LOA of intrekking zijn te vinden op myprescott.edu onder "Records en registratie" of aangevraagd bij de Kantoor van de griffier.

 • De ingangsdatum van de LOA of intrekking is de datum waarop de schriftelijke kennisgeving is ontvangen in het kantoor van de griffier.

 • De ingangsdatum van de LOA of intrekking zal bepalen of een student al dan niet recht heeft op een volledige of gedeeltelijke restitutie van collegegeld voor "terugbetaalbare / niet-gepoogde" credits. Zie de Retourneren voor meer informatie. Opmerking: deze zelfde datum kan worden gebruikt als een financiële hulpteruggave is vereist die kan resulteren in een financiële verplichting voor de student (zie de sectie Financiële hulp retouren hieronder).

 • Een LOA geldt voor één termijn.

 • Een student kan een aanvullende LOA-periode aanvragen en worden goedgekeurd voor maximaal twee opeenvolgende LOA-voorwaarden. Niet meer dan twee opeenvolgende LOA's zijn toegestaan.

 • Studenten die een LOA aanvragen nadat de termijn waarin ze momenteel zijn ingeschreven is begonnen, maar voordat de termijn is geëindigd, worden beschouwd als "zich terugtrekkende uit de termijn".

 • Militair personeel dat het college verlaat om militaire dienst te verrichten, mag tijdens zijn uitzendperiode een LOA opnemen met goedgekeurd verlof. Zie de Academische Catalogus voor het beleid 'Implementatie en terugroepen naar actieve dienst' en 'Teruggave na implementatie' voor meer informatie.

 • Een student zal worden teruggetrokken uit het College als hij / zij niet continu is ingeschreven of als zijn goedgekeurde verlof verloopt.

 • Studenten die zich terugtrekken uit de hogeschool, moeten zich opnieuw aanmelden bij de hogeschool, als ze later willen worden overgenomen. Overnames volgen de diplomavoorwaarden in de catalogus van het college voor het jaar waarin ze worden overgenomen, die kunnen verschillen van de vereisten in de catalogus van het jaar waarin ze oorspronkelijk zijn gestart.

 • Kosten voor applicatie- en oriëntatiematerialen worden niet terugbetaald.

Het volgende heeft betrekking op het restitutiebeleid voor collegegeld voor ingetrokken of ingetrokken cursussen. Zie voor informatie over de uitbetalingen en terugbetalingen van financiële steun Uitbetalingen en terugbetalingen.

Studenten kunnen in aanmerking komen voor een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het collegegeld wanneer een daling van de cursus resulteert in een afname van het aantal studiepunten waarvoor de student is ingeschreven. Dit gebeurt alleen wanneer een drop-verzoek wordt ontvangen en verwerkt door het kantoor van de registrar tegen de gepubliceerde drop / add-deadline voor de trainingssessie. Verzoeken ontvangen na de drop / deadline toevoegen resulteren in een opnamecijfer van "W", waarvoor een student niet in aanmerking komt voor terugbetaling van het collegegeld. Zie alstublieft de universiteit Retourneren voor meer informatie over restituties, collegegeld, boetes, enz., evenals informatie over aantrekkelijke beslissingen tot terugbetaling.

Opmerking: als financiële steun is gebruikt om collegegeld te betalen, kan een daling van de studiepunten en de daaruit voortvloeiende collegegeld ook leiden tot een herberekening van de subsidiabiliteit van financiële steun en of a terugkeer van financiële hulpfondsen. Als de opbrengst van de financiële steun groter is dan de restitutie dit kan resulteren in een saldo vanwege de student. Het niet volgen of voltooien van lessen en / of het stoppen met cursussen kan ook leiden tot een herberekening van de financiële steun of het teruggeven van middelen. Zo zijn studenten dringend aangespoord naar het contact Bureau voor financiële hulp voorafgaand aan het laten vallen of zich terugtrekken uit cursussen. Studenten worden ook aangemoedigd om hun academische adviseur te raadplegen om andere inschrijvingsopties te bespreken.

Wanneer een student financiële hulp ontvangt om naar school te gaan, wordt ervan uitgegaan dat de student de inschrijvingsperiode voltooit waarvoor hij financiering heeft ontvangen. Als een student zich officieel terugtrekt of zich onofficieel terugtrekt (stopt met volgen zonder de school formeel op de hoogte te brengen) na het starten van de cursussen, vallen ze onder het beleid van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs, terugkeer naar titel IV (R2T4) en het terugkeerbeleid van de school. Er kunnen ook andere terugkeerbeleid voor externe financieringsbronnen van toepassing zijn.

Het R2T4-beleid van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs vereist een berekening om te bepalen hoeveel financiering de student heeft ontvangen in vergelijking met wat de student feitelijk heeft ontvangen verdiend op basis van het gedeelte van de inschrijvingsperiode dat de student heeft voltooid. Deze berekening kan leiden tot een financiële verplichting voor de student. Dergelijke financiële verplichtingen kunnen onmiddellijke terugbetaling van studieleningen aan hun geldschieter / bank omvatten, een saldo dat verschuldigd is Prescott College, en / of een schuld aan het Amerikaanse ministerie van Onderwijs. Bij intrekking zal het bureau voor financiële hulp de nodige berekeningen uitvoeren en de student schriftelijk op de hoogte brengen van alle verplichtingen binnen 45 dagen na de datum waarop de school heeft vastgesteld dat de student zich heeft teruggetrokken. Het R2T4-beleid is verplicht door federale regelgeving en er kan geen bezwaar tegen worden aangetekend.

Voor institutionele hulp, Prescott College zal het bedrag van de verdiende hulp evenredig zijn aan het bedrag van het collegegeld dat per school wordt berekend Retourneren. Bijvoorbeeld, als een student die een semestersessiecursus laat vallen na de drop / add-deadline voor het eerste blok, een terugbetaling van 90% voor deze cursus is toegestaan, betekent dit dat de student nog steeds 10% van het collegegeld voor die cursussen in rekening wordt gebracht . In dit geval mag de student 10% van zijn institutionele hulp voor die cursus behouden. Het resterende 90% moet worden geretourneerd.

Wanneer wordt vastgesteld dat een student er niet in is geslaagd een cursus of cursussen te starten, en / of een student ervoor kiest om te stoppen of anderszins om administratieve redenen uit een cursus of cursussen te vallen, Prescott College bepaalt het inschrijvingsniveau van de student voor financiële hulp. Voor federale subsidiefondsen wordt deze herbepaling van het inschrijvingsniveau voltooid voorafgaand aan een hierboven beschreven R2T4-berekening. Als gevolg hiervan kunnen studenten volledige of gedeeltelijke subsidiabiliteit van financiële steun verliezen, wat kan leiden tot een financiële verplichting voor de student. Dergelijke financiële verplichtingen kunnen onmiddellijke terugbetaling van studieleningen aan hun geldschieter / bank omvatten, een saldo dat verschuldigd is Prescott College, en / of een schuld aan het Amerikaanse ministerie van Onderwijs.