Grant federalny TEACH

Grant TEACH

Prescott College uczestniczy w Federalnym Grancie TEACH. Ta dotacja ma obowiązek świadczenia usług. Aby dowiedzieć się, jak się zakwalifikować, odwiedź stronę internetową dotacji TEACH pod poniższym linkiem.  

Federalny program stypendialny TEACH zapewnia fundusze stypendialne kwalifikującym się studentom, którzy kończą lub planują ukończenie zajęć niezbędnych do rozpoczęcia kariery nauczycielskiej i którzy zgadzają się służyć przez co najmniej cztery lata jako wysoko wykwalifikowany nauczyciel w pełnym wymiarze godzin Pole wymagające, w szkole dla uczniów o niskich dochodach.

Kwalifikujący się studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymać 4,000 $ rocznie na fundusze TEACH Grant, maksymalnie do 16,000 $ na studia licencjackie (tylko licencjat 1st) i $ 8,000 na studia wyższe. Dochód NIE jest brany pod uwagę przy określaniu kwalifikowalności.

Dotacja TEACH nie ograniczy kwalifikowalności do pomocy zależnej od potrzeb. Granty TEACH w połączeniu z wszelką inną pomocą finansową nie mogą przekroczyć kosztów uczestnictwa studenta. The Prescott College polityka polega na zmniejszeniu najpierw kwot pożyczek, a następnie NAUCZYĆ, a następnie innych kwot nagród. Niedopełnienie wymaganego obowiązku dydaktycznego powoduje zamianę dotacji TEACH na federalną pożyczkę niesubsydiowaną z odsetkami naliczonymi od daty wypłacenia dotacji. 

Grant TEACH